مقالات

مقالات
علیزاده

مسدود شدن کد ملّی محکوم علیه

موارد مسدود نمودن کدملی محکوم علیه به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه، مرکز

ادامه مطلب »